Nõuded ehitusprojektile

Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile 

Ehitusloa taotlemisel esitatavas ehitusprojektis sisalduvad:
arhitektuuriosa; ehituskonstruktsiooniosa; kütte- ja ventilatsiooniosa; veevarustus- ja kanalisatsiooniosa; elektri- ja nõrkvoolupaigaldiste osa; tuleohutuse osa; ehitisele seadustes ja nende alusel kehtestatud õigusaktides kehtestatud kohustuslikud nõuded; ehitatava ehitise asukoha maa-ala ehitusgeoloogiliste ja -geodeetiliste uurimustööde andmed.

Alustuseks tuleb esitada kohalikule omavalitsusele projekteerimistingimuste taotlus!

Ehitise rekonstrueerimise korral sisaldab ehitusprojekt vajadusel lisaks eelpool nimetatule:
olemasoleva ehitise mõõdistusprojekti; olemasoleva ehitise geodeetilise mõõdistamise andmeid; olemasoleva ehitise ekspertiisi andmeid; olemasoleva ehitise varasemat ehitusprojekti ja ümberehituste tööjooniseid.

Arhitektuuriosas sisaldub vähemalt:
arhitektuurijoonised – üldmõõtmetega plaanid, vaated ja lõiked; evakuatsiooniskeemid; asendiplaani joonised; liiklusskeem asendiplaanil; vertikaalplaneerimise skeem.
Samas määratletakse ära ehitise kavandatav kestvus; ruumide funktsionaalsed seosed; põhilised ehitusmaterjalid ja -tooted; arhitektuurinõuded piirdekonstruktsioonidele; nähtavate pindade viimistlus.

Ehituskonstruktsiooniosas sisaldub vähemalt:
koormused; konstruktsioonid, konstruktsioonide olulisemad ehitusmaterjalid ja -tooted, konstruktsioonisammud ja silded; konstruktsiooni põhielementide paiknemise üldjoonised ja montaaziskeemid; konstruktsiooni põhilised detailid.
Samas määratletakse ära ehitiste põhiliste konstruktsioonide parameetrid ja mõõtmed; piirdekonstruktsioonide sooja- ja mürapidavused; vundamendilahendus; lisauuringute vajadus.

Kütte- ja ventilatsiooniosas sisaldub vähemalt:
küttesüsteemi iseloomustus ja küttekehade põhimõtteline paiknemine; ventilatsioonisüsteemi iseloomustus, arv ja võimsus; kütte- ja ventilatsioonisüsteemide teeninduspiirkonnad; kütte- ja ventilatsioonisüsteemide põhiliste seadmete, nagu näiteks katlad ja soojusvahetid, tehnilised parameetrid; torustike põhimõtteline paiknemine; tehnoruumide vajadus, paiknemine ja suurus.
Samas määratletakse ära kütte, jahutuse ja ventilatsiooni üldpõhimõtted; hoone ligikaudne energiavajadus (soojus, jahutus, elektrivajadus kütteks, jahutuseks ja ventilatsiooniks); valitud soojusallikas (lokaalne või kaugküttevõrk); ventilatsiooni ligikaudsed õhuhulgad; väljuva õhu hajutamise ja ventilatsiooniõhu puhastamise vajadus sundventilatsiooni olemasolu korral; määratletakse tehnoruumide vajadus.

Veevarustus- ja kanalisatsiooniosa sisaldab vähemalt:
torustike ja olulisemate veetarbijate paiknemist; veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide arvu ja vooluhulka; ühenduskohti tehnovõrkude ja -rajatistega; tehnoruumide vajadust, paiknemist ja suurust. Vajadusel esitatakse veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide paiknemine plaanidel ja lõigetel. 
Samas määratletakse ära veevarustuse ja kanalisatsiooni põhimõtted; ühendused tehnovõrkude ja -rajatistega; veevarustuse ja kanalisatsiooni ligikaudsed vooluhulgad; vee ja heitvee puhastamise vajadus; vajadusel tehnovõrkude ja -rajatiste, puhastusseadmete, veemõõdusõlme paiknemine; drenaažid ja sademevee äravoolud.

Elektri- ja nõrkvoolupaigaldiste osas määratletakse elektri ja nõrkvoolu põhimõtted; ühendused tehnovõrkude ja -rajatistega; vajadusel tehnovõrkude ja -rajatiste paiknemine.
Tugevvoolupaigaldis võib koosneda järgmistest osadest:
elektrivarustusosa; elektrijaotussüsteemid; valgustussüsteemid; elekterküttesüsteemid; erisüsteemid. 
Nõrkvoolupaigaldis võib koosneda järgmistest osadest:
automaatika, sealhulgas ehitise automaatika ja tehnoloogiline automaatika; infoedastus- ja turvasüsteemid, sealhulgas telefonside, andmeside, antennisüsteem, helindus, audio-videosüsteemid, tulekahjusignalisatsioon, valvesignalisatsioon, videovalve, läbipääsusüsteem, erisüsteemid.

Elektrivarustusosas sisalduvad:
seletuskiri tehniliste üldandmete, süsteemide kirjelduse ja võimsuse vajaduse andmetega; koormuste arvutuste tabel; asendiplaan olemasolevate, teisaldatavate ja uute elektrivõrkudega; elektrivarustuse skeem; elektri jaotusvõrgu skeem; tehnoruumide, nagu näiteks on alajaam, peajaotla ja diiselgeneraatori ruum, ligikaudne planeering koos seadmete paigutusega; põhiliste kaabliteede ja kilbiruumide plaanid; tüüpruumide plaanid; süsteemide skeemid.

Automaatikaosas sisalduvad:
seletuskiri tehniliste üldandmete ja süsteemide kirjeldusega; süsteemide üldskeemid ja vajadusel plaanid.

Infoedastus- ja turvasüsteemide osas sisalduvad:
seletuskiri tehniliste üldandmete ja süsteemide kirjeldusega; asendiplaan koos välisvõrkudega; tehnoruumide, nagu näiteks valveruum, valveseadmete ruum, serveriruum ja jaotlad, plaanid; süsteemide põhimõtteskeemid ja vajadusel plaanid.

Tuleohutusosas sisalduvad vähemalt:
konstruktsioonide ja kogu hoone tulepüsivust iseloomustavad näitajad; ehitise jagunemine tuletõkkesektsioonideks; üldplaan koos üldkasutatavate teede ja veevõrguga, tuletõrje veevõtukohtadega, nii projekteeritavate, olemasolevate kui ka naaberkinnistul asetsevate ehitiste tulepüsivusklasside äranäitamisega; tuletõrje juurdesõiduteed hoonetele; tulemüüride ja tuletõkkesektsioone moodustavate konstruktsioonide, sealhulgas tuletõkkeuste avatäidete ning läbiviikude asukohad (joonistel) ja ka nende tulepüsivusajad; evakuatsioonilahendus, sealhulgas evakueeruvate inimeste arv, evakuatsiooniteede arvutus, trepikodade iseloomustus, hädaväljapääsud; pääsud keldrisse, pööningule, katusele; ventilatsiooni- ja kütteseadmete tuleohutus; ehitises rakendatud tuleohuklassid ja tulekaitsetasemed; turvavalgustussüsteemide paigutus ja olemasolu; automaatsete tulekahjusignalisatsiooni-, tulekustutus-, piksekaitse- ja suitsutõrjesüsteemide olemasolu ja nende iseloomustus;tuletõrjeveevarustussüsteemi lahendus; muud tuleohutust mõjutavad olulised tegurid.

Tehnilised joonised 
Jooniste põhiformaadi suurus on A 4 (210 mm normaalpikkus ja 297 mm normaalkõrgus). Vajadusel suurendatakse põhiformaati n × 210 mm pikkuse suunas ja n × 297 mm kõrguse suunas.

Üksikelamu, suvila, aiamaja ja taluhoone ehitusprojekt
Ehitusloa taotlemisel esitatakse üksikelamu, suvila, aiamaja ja taluhoone ehitusprojekt, milles sisalduvad vähemalt:
1) ehitusprojekti arhitektuurisosa joonised ja seletuskiri;
2) ehitusprojekti ehituskonstruktsiooniosa, kütte- ja ventilatsiooniosa, veevarustus- ja kanalisatsiooniosa, elektri- ja nõrkvoolupaigaldiste osa ja tuleohutuse osa seletuskirjad.

Ehitusprojekt ehitise lammutamiseks 
Ehitusloa taotlemisel ehitise lammutamiseks esitatakse ehitusprojekt, milles sisalduvad vähemalt:
1) lammutatavad konstruktsioonid;
2) lammutustööde kirjeldus, kasutatav tehnoloogia ja järjekord;
3) konstruktsioonide ajutise toestamise viisid;
4) lammutatavate ehitusmaterjalide ja -toodete ligikaudsed kogused ja käitlemiskohad.

http://www.ehitusinfo.ee/index.php?aid=356

EHITUSKODA OÜ     Pirni tn.7, 10617 Tallinn     Tel: +372 5280597     E-post: info(at)ehituskoda.eu